Solparker

Världen behöver fler klimatpositiva verksamheter och att äga en egen solpark är ett sätt att ta ett stort och viktigt kliv på den resan . En solpark är stor och genererar mycket el [1] vilket gör att det är många frågor som behöver få svar innan hela projektet är i mål.

1 Markanskaffning (och elnätsanslutning)

Den mark som behövs till en Solpark är minst 2 hektar, alltså minst 20 000 kvadratmeter. Marken bör vara relativt fri från stora stenar, stenrösen, åkerholmar med mera för att vara tillräckligt enkel att bygga på. Normalt sett bygger man stativen på pålade fästen men det går också att gjuta fundament i stengrund eller självstående om det inte går att borra i marken. När man har hittat lämplig mark behövs kontroll av förutsättningarna i luften (eventuella luftledningar), på marken, vid marken (strandskydd, skuggande skog, väg för lastbilstransporterna) och under marken (vatten och avloppsledningar med mera).

För att koppla in anläggningen behövs tillgång till ett närliggande bra elnät. För en liten Solpark räcker det med en 11 kVs ledning men för en större park behövs 30 och ibland 40 kVs ledningar i närheten. Kontakt med nätägaren behövs för att undersöka om det finns möjlighet att koppla in parken och till vilken kostnad. Normalt sett får man betala för grävningen och för ett ställverk till vilket transformatorerna kopplas.

Förutom mark och elnätet är det många tillstånd som ska sökas. Ett bra första steg är att ansöka om samråd med länsstyrelsen för hjälp med genomgång av vilka som bör kontaktas. Ligger anläggningen vid en större väg är det bra att på samma sätt kontakta Trafikverket. Bygglov (för transformatorstationerna), strandskyddsdispens och schaktningstillstånd söks hos kommunen och ansökan om att ta jordbruksmark ur drift samt eventuella dispenser från skydd av biotoper skickas till Länsstyrelsen.

2 Projektering och byggnation

I projekteringen av parken bedöms i vilken riktning man vill ha panelerna (sannolikt söder) och vilken vinkel som är den bästa givet solinstrålning och kostnadsstruktur i övrigt. Utifrån projekteringen går man vidare med beställning av allt material och allt arbete. Ett tips är att försöka handla så nära produktionen som möjligt för att minska mellanhändernas kostnader. Vid val av leverantörer av material och arbete är det viktigt att hållbarhetsperspektiven beaktas, både för att: a) parken ska stå där väldig länge och då är det viktigt att leverantören kan hedra garantiåtagandena och b) för att minska det ekologiska fotavtrycket Solparken bidrar med.

Det första steget är att säkerställa, och vid behov stärka, tillfartsvägen så att den klarar tunga lastbilar med paneler, transformatorer och annat material. Normalt sett sker arbetet i två omgångar, först pålning och uppsättning av alla paneler och sedan elarbetet med kabeldragning och inkoppling. Arbetet avslutas med uppsättning av skyddsåtgärder som staket och kameraövervakning. Vi försöker också alltid att skydda och planera för biologisk mångfald genom att så rätt växter mellan panelraderna.

Megawattparken mellan Västerås och Enköping er ett samarbete mellan våra samarbetspartners Kraftpojkarna och Mälarenergi.

3 Försäljning av el

Nu står parken på plats och producerar el. Elen behöver säljas och för det behöver ett auktoriserat elhandelsbolag vara involverat[2]. Elhandelsbolaget hanterar också obalanskostnaderna samt kan hantera certifikat och ursprungsgarantier om man vill. Det finns två varianter när el från solparken skall säljas:

  • Solparksbolaget har en kund till elen (den egna verksamheten eller någon annan som man har kommit överens med till ett förutbestämt pris); I det här fallet skrivs ett avtal mellan Solparksbolaget och Elhandelsbolaget samt mellan Elhandelsbolaget och slutkunden (som då också får betala nätavgifter och skatter).
  • Solparksbolaget har inte en kund till elen; I det här fallet skrivs ett avtal mellan Solparksbolaget och Elhandelsbolaget och sedan säljer Elhandelsbolaget elen på Nordplus.

Förutom själva solelen kan Solparksbolaget få och sälja certifikat och ursprungsgarantier samt få ersättning för nätnytta av elnätsbolaget.

4 Finansiering

En av de viktigaste frågorna är så klart hur investeringen ska finansieras. Det finns några olika vägar att gå:

  • Egeninsats från ägaren
  • Banklån (eller annan kreditgivare), maximalt 50 – 60%
  • Leasing, dyrare men mindre påverkan på balansräkning

5 Drift

Nu är marken anskaffad, parken byggd, elen såld och helheten finansierad. Då är det dags att luta sig tillbaka och njuta i många år. En Solpark bör kunna stå i minst 40 år och producera GWh varje år till nytta får både ekonomi och klimat. Även om en Solpark, likt en solcellsanläggning på tak, har ett litet underhållsbehov är det tre saker som en bör tänka på:

  • Skötsel av parken: klippning av gräs och örter, kontroll av stativ och paneler med mera.
  • Övervakning, både för att kontrollera att anläggningen fungerar som den ska och att inga stölder eller sabotage förekommer. Vid felanmälningar behöver felet undersökas och om det är en garantifråga behöver utbytet hanteras. Vi rekommenderar byte av växelriktarna efter 20 år.
  • Ekonomi och administration av försäljningen av elen och annat som har med parken att göra.
[1] En Solpark definierar vi som en markbaserad solcellsanläggning på minst 1 5000 kWp (1,5 MW).
[2] El kan under vissa omständigheter få användas över en fastighetsgräns men de undantagen berör inte en Solpark.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.