Vad blir elpriset i framtiden?

Vi får ofta frågan: Vad kommer elpriset att vara i framtiden? Det är en svår fråga att svara på…

..och även de professionella analytikerna har prognoser som skiljer sig åt sinsemellan. I två olika prognoser som gjorts av två olika aktörer den sista tiden, prognostiserar den ena priset om fem år till 32-33 öre och den andra aktören tror priset blir drygt 50 öre. Och det är endast två av många. Svårbedömt således, men här lyfter vi några parametrar som förhoppningsvis kan hjälpa dig.

I och med att vi har allt mer ”rörlig” elproduktion (till exempel vind och sol men även vattenkraft) behöver vi också skilja på kortsiktiga prisvariationer och långsiktiga. På kort sikt kan priset variera kraftigt men på längre sikt, årsmedelvärden, varierar det inte i samma grad.

Tittar man bakåt på det elpris som har varit de senaste åren får man följande graf:

De slutsatser man kan dra av den är att elpriset varierar mycket mellan åren men att den långsiktiga trenden är uppåt. Vi bedömer att följande faktorer är de som avgör det framtida priset på förnyelsebar el. :

Produktions- och överföringskapaciteten

Produktionskapaciteten av förnyelsebar el byggs ut löpande. Under de senaste åren har det varit en boom i utbyggnad av vindkraft som nu utgör en relativt stor del av den svenska elmixen. Samtidigt minskar produktionskapaciteten genom att kärnkraftverk har tagits ur bruk. Framöver kommer ytterligare något kärnkraftverk tas ur bruk men efter det är det länge till nästa är planerad att tas ur drift.

En stor del av utbyggnaden sker i Norrland men konsumtionen är i södra Sverige och överföringskapaciteten (elnätet) är begränsad vilket gör att vi av och till får stora skillnader i elpris mellan norra och södra Sverige.

Investeringskostnaden för sol och vind

Investeringskostnaden för solenergi och vindkraft sjunker även om det stora ”fallet” i priser var för några år sedan och vi inte kan räkna med lika stora prisfall framåt. För att nyetablering av vindkraft ska bära sig räknar en börsnoterad vindkraftsaktör med att elpriset måste ligga på mellan 33 och 37 öre för att bolaget ska gå plus minus noll. Solenergi är idag dyrare att installera men priserna, framförallt på stora anläggningar, sjunker stadigt.

Efterfrågan på el

Under de senaste 20 åren har efterfrågan på el i Sverige stadigt sjunkit genom en omfattande energieffektivisering. Nu bedömer till exempel Energimyndigheten att elbehovet kommer att öka med upp till 20% de närmaste 10 åren, baserat på samhällets omställning bort från koldioxidutsläppande verksamheter. Elektrifieringen drivs både av privatkonsumtion (till exempel laddbara bilar) och den tunga industrins omställning.

Under 2020 blev det tydligt att en pandemi kan få stor effekt för elkonsumtionen genom att många fabriker och verksamheter stod stilla.

Export- och importkapaciteten och priset på förnyelsebar el i Europa

Export- och importkapaciteten till andra länder ökar stadigt. I 2019 var den 34 TWh (hälften av Danmarks totala elbehov). Det gör att Sverige blir allt mer en del av det Europiska elsystemet och priserna i Europa kommer att påverka oss allt mer. Historiskt har elpriserna i Sverige legat 10-20% högre än i till exempel Tyskland men prognosen är att priserna kommer att närma sig varandra.

Vädret

När vi går mot mer förnyelsebart kommer också vädret att påverka elpriset mer. Om det är en snörik vinter kommer det mer vatten i vattenkraftens dammar och om vintern är kall ökar (och är det varmt minskar) behovet av el för uppvärmning. Mycket blåst gör att vindkraften producerar  mycket och soliga dagar ger mer el från solceller. Vind och sol brukar ta ut varandra; blåser det mycket är det inte så mycket solinstrålning och vice versa. Variationen i vädret påverka priset uppåt och nedåt en hel del, men över tid jämnar det ut sig.

Bli en del av förändringen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra solcellsexperter dig inom kort.