Om solceller

Solens energi

Den energi som alstras från solen kallas solenergi och klassas som förnybar. Solenergin orsakar inga utsläpp vid drift och vad gäller energiåtgången så är den väldigt liten i jämförelse med den mängd energi som den kommer att producera under sin livstid. Med solceller/solpaneler bidrar du till en bättre miljö, alla vinner på att använda miljövänliga energikällor – speciellt vår planet. Du blir dessutom till viss del självförsörjande och mindre känslig för elprisökningar.

De vanligaste sätten att ta tillvara solenergi är:
Solceller: omvandlar solens strålar till elektricitet och är vanligtvis gjorda av kisel. Läs mer om solceller på svenska Wikipedia.
Solfångare: omvandlar solens strålar till värme och använder vatten som värms upp.

Fördelar med solenergi & solpaneler:

 • Solenergi kräver ingen aktiv tillförsel av bränsle. Vi slipper miljöpåverkande utvinning och transporter av bränsle.
 • Finns i mycket större mängd än vi behöver och är i princip en oändlig resurs.
 • Är jämnare fördelad över jordens yta än något annat energislag. Den är därmed väl lämpad för distribuerad el- och värmeproduktion.
 • Producerar el och värme även där det inte finns något fast elnät.
 • Är tysta, ger inga utsläpp vid användning och luktar inte.
 • Utvinner mera energi per ytenhet än något annat förnyelsebart energislag.
 • Verkningsgraden är i stort sett densamma för små som för stora solcellsanläggningar eftersom det är likadana solcellsmoduler man använder.
 • Enkelt att anpassa storleken på en solcellsanläggning efter förutsättningarna eftersom det är modulärt uppbyggt.
 • Vanligtvis okomplicerat att få bygglov. På småhus behövs vanligen inget bygglov, men detta varierar från kommun till kommun.
 • Det energislag som sedan starten 1999 rankats högst när SOM-institutet frågat vilka energislag vi i Sverige vill satsa på. Andelen som vill satsa mer än idag har stadigt legat på ca 75-80% för solenergi.
 • När det gäller kiselbaserade solceller kommer det inte att bli några problem med brist på råvaran kisel, som är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan, efter syre.
 • Frånvaro av rörliga delar gör att behovet av tillsyn och underhåll blir minimalt för fasta system.
solceller solpaneler el-av-sol
70549
141000
kW

Total solcellseffekt installerad i Sverige

40
90,24
hektar

Totala solenergiytan installerad i Sverige

Om man sätter solceller på byggnader

 • Exploateras ingen ny mark.
 • Påverkas inte landskapsbilden.
 • Behövs inga nya kraftledningar till byggnaden.
 • Behövs inga nya vägdragningar.
 • Blir det inga överföringsförluster eftersom elen produceras där behovet finns.
  År 2011 uppskattades överföringsförlusterna i svenska elnätet till 9 TWh och fjärrvärmenätets förluster till 6 TWh (Energiläget 2013, Energimyndigheten). De genomsnittliga överföringsförlusterna i det svenska elnätet var därmed 6,2% år 2011, då den svenska elproduktionen var 146 TWh enligt Energiläget 2012.

Om man producerar sin egen el med solceller

 • Ökar förståelsen av energi vilket i sin tur kan leda till att man blir bättre på att spara energi.
 • Gör du en skillnad för miljön!
 • Väljer själv komponenter efter ekonomi och funktionalitet. Se hur SolarEdge fungerar.

Det finns stöd som hjälper dig på traven när du installerar solceller. Läs mer om det statliga solcellsbidraget på vår sida.

Intresserad av billig, miljövänlig el?

Intresserad av billig, miljövänlig el?

Hur är Sveriges förutsättningar för solceller/solpaneler?

En väl fungerande solcellsanläggning i Sverige bör ge 800 – 1 100 kWh/kW och år. November-februari ger 6,2% av årets solinstrålning i Stockholm enligt SMHI:s mätningar.
Installerar man exempelvis en anläggning med solceller som har en nominell toppeffekt på 3 kW bör man alltså kunna producera 2 400 – 3 300 kWh solel under ett år.

Det är många olika faktorer som påverkar solelproduktion, exempelvis:

 • Solinstrålning där du bor
 • Väderstreck för installationen (rakt mot söder är bäst för högsta årsproduktion)
 • Solcellsmodulernas lutning (ca  35-50° mot horisontalplanet bäst för högsta årsproduktion, beroende på var i landet man bor)
 • Skuggning (från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar, horisont …)
 • Tid med snötäckning
 • Nedsmutsning
 • Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är den viktigaste komponenten

solceller solpaneler

Relativ solelproduktion i förhållande till den optimerade, som är satt till 100%, vid modulmontering med olika lutningar och väderstreck. Beräknat med PVGIS.

Våra instal­lationer ger över 850 MWh/år

Våra instal­lationer ger över 850 MWh/år